Kvalificeret selvbestemmelse

Alt pædagogisk arbejde i institutionen tager udgangspunkt i den anerkendende og inkluderende tilgang, hvor dannelsesprocessen skal understøtte det enkelte barns udvikling til livsduelighed, forstået som kompetence til kvalificeret selvbestemmelse.

Kvalificeret selvbestemmelse er et dannelsessyn/ideal, der tager udgangspunkt i det enkelte barn. Det tager afsæt i at det enkelte barn skal respekteres som det er, at barnet er noget i sig selv, og at der er noget barnet kan og vil.

Opgaven er at udvikle den enkelte og fællesskabet. 

På den ene side at kvalificere barnet, så det besidder viden og færdigheder, som kan hjælpe det til at kunne begå sig i samfundet. Hertil hører at kunne forholde sig refleksivt til sin viden og sine færdigheder.

På den anden side handler det om at støtte barnet i at udvikle sig selvbestemt, så det lærer sig at handle samfundsmæssigt på grundlag af værdier og normer. For at barnet skal kunne agere selvbestemt hører  barnets unikke selvforståelse og sit selvværd.

  • Teknikalitet - er det barnet kan, barnets færdigheder.
  • Socialitet - er barnets færden/ageren i sociale relationer - venskaber.
  • Refleksivitet - er barnets hjerne. De tanker, refleksioner barnet har.
  • Sensivitet - er barnets hjerte. De følelser, kreativitet etc. som barnet har.

"Dækkeservietten" - et dialogredskab

I fællesskab med dagplejen og Buskelundskolen har vi udviklet et dialogredskab, som vi benævner "dækkeservietten". "Dækkeservietten" bygger på vores dannelsesideal - kvalificeret selvbestemmelse.

Vi vil gennem dækkeservietten sikre, at der er en rød tråd i arbejdet med det enkelte barn fra vuggestue/dagpleje til Projektskolen. Dækkeservietten sikrer at vi ser barnets ressourcer fra flere perspektiver, og at vi ser det hele barn og alle dets kompetencer.

Dækkeservietten er et dialogredskab som vi benytter når vi som fagprofessionelle samtaler om børn, samt når vi er i dialog med forældrene om deres barns trivsel og udvikling.

Med dækkeservietten som dialogredskab kan vi dele viden om det enkelte barn med afsæt i barnets kompetencer (hvad kan barnet). Hvorefter vi i fællesskab beslutter mål for barnet med fokus på mulighederne og den udvikling vi gerne vil opnå (barnets nærmeste udviklingszone - hvad skal barnet kunne). Samtalen/dialogen afsluttes med at vi koordinerer handlinger (hvem gør hvad).

"Dækkeservietten" for Dagpleje og Vuggestue

"Dækkeservietten" for Børnehaven