Bestyrelse

Bestyrelsens opgave er at fastlægge en række overordnede principper og rammer for Daginstitutionen Buskelund indenfor de rammer, der er udstukket via lov om dagtilbud og Børne- og ungeudvalget i Silkeborg Kommune.

Et princip kan defineres som en ramme, der giver muligheder for flere handlinger. Det er ikke konkrete handlingsanvisninger.

I Silkeborg Kommune har bestyrelsen kompetence til at fastsætte principper for:

Det pædagogiske arbejde i institutionen samlet og i de forskellige enheder, personalets sammensætning, lokalt forældresamarbejde, forældrenes deltagelse i hverdagen, lokalt samarbejde mellem frivillige og institutionen, information til/fra forældrene og anvendelse af institutionens økonomi.
Udover at fastlægge principper har bestyrelsen kompetence til bl.a. at: Være repræsenteret i ansættelsesudvalg, blive inddraget i de pædagogiske læreplaner, beslutte fællesaktiviteter for institutionens forældre, fastsætte åbne og lukketider således at den ugentlige åbningstid opfyldes, tage stilling til madordning efter kommunalbestyrelsens retningslinjer og blive inddraget i fastlæggelse af institutionens mission, vision og værdier.

I Daginstitutionen Buskelund valgte vi ny bestyrelse 1. august 2013 – dette skete på baggrund af et afslag fra ministeriet på vores ansøgning om at have en fællesbestyrelse med Buskelundskolen.

For at bibeholde et tæt samarbejde er der oprettet et samarbejdsforum mellem bestyrelsen i Daginstitutionen Buskelund og skolebestyrelsen på Buskelundskolen.

Læs mere om bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Forældrerepræsentanter:

Formand: Michelle Ammitzbøll Jensen (barn i Gården), jew-mic@outlook.dk

Carina Gjerlov Rønholt (barn i Eventyrhuset), carinaroenholt@gmail.com

Rikke Nørgaard Steen (barn i Eventyrhuset), glennrikke@gmail.com 

Lone Nymark Schuster (barn i Eventyrhuset), lone.nymark@bestseller.dk

Mette Lykke Jensen (barn i Højen børnehave), mlykkejensen89@gmail.com

Morten Holdflod Møller (børn i Højen børnehave), morten@holdflod.dk 

Medarbejderrepræsentanter:

Christina Holmgård (pædagog Gården vuggestue), mikchris@hotmail.com 

Susanne Henriksen (pædagog Højen børnehave), sjef@os.dk

Lene Graff Esbensen (pædagog i Eventyrhuset), lene.graff@hotmail.com

Tinna Nygaard (pædagog i Højgården), tinna@hn-byg.com 

Ledelse:

Henriette Bak Nielsen, institutionsleder, henriettebak.nielsen@silkeborg.dk

Unni Eriksen, daglig leder Højgården, unni.eriksen@silkeborg.dk

Ida Lund, daglig leder Gården, Ida.lund@silkeborg.dk 

Allan Thorning Madsen, daglig leder i Eventyrhuset, AllanThorning.Madsen@silkeborg.dk 

 

I hver enhed, Eventyrhuset, Gården og Højen, er der valgt et afdelingsråd bestående af et antal forældre, der har til opgave at stå for det mere nære – herunder bl.a. at planlægge og arrangere forældrekaffe, sommerfest, legepladsdage og fotografering af børnene.

 

I Daginstitutionen Buskelund deltager bestyrelsen i et samarbejdsforum med skolebestyrelsen på Buskelundskolen.

Samarbejdsforum er limen, der binder os sammen.

I forummet samarbejdes der med den overordnede sammenhæng og arbejdet med at realisere ”Vision 0-18 – fra overgang til helhedssyn”.
Målet er gennem meningsfulde møder at skabe en sammenhæng i det pædagogiske arbejde med børnene i Buskelund.

I samarbejdsforummet vil vi berige og inspirere hinanden, ”forstyrre” hinanden og lade vore forskellige perspektiver (forældre, pædagoger, lærere) i 0-18 skabe dynamik i det pædagogiske arbejde med børnene.

Vi vil ligeledes sørge for kendskab til hinandens struktur og praksis og derved skabe ramme for gensidigt kendskab, kritisk sparring og udvikling.

Samarbejdsforummet tillægges følgende kompetencer:

Formulere visionen med blik for interne og eksterne mål og vilkår Beslutte og konkretisere indsatser hvert år, der understøtter visionen Drøfte og beslutte fælles indstillinger til kommunale henvendelser vedr. 0-18

Samarbejdsforummet har følgende opgaver:

Inspirere og udfordre parterne, følge op, evaluere og stille forslag til justering af konkrete indsatser, formulere succeskriterier.

Samarbejdsforummet består af de samlede medlemmer fra de to bestyrelser.

Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af institutionsleder, skoleleder og formændene for de to bestyrelser. Forretningsudvalget laver dagsorden til møderne i samarbejdsforummet og er ansvarlig for, at resultaterne fra møderne implementeres.

Samarbejdsforummet mødes minimum tre gange årligt i oktober, januar og maj.