Bestyrelse

Bestyrelsens opgave er at fastlægge en række overordnede principper og rammer for Daginstitutionen Buskelund indenfor de rammer, der er udstukket via lov om dagtilbud og Børne- og ungeudvalget i Silkeborg Kommune.

Et princip kan defineres som en ramme, der giver muligheder for flere handlinger. Det er ikke konkrete handlingsanvisninger.

I Silkeborg Kommune har bestyrelsen kompetence til at fastsætte principper for:

Det pædagogiske arbejde i institutionen samlet og i de forskellige enheder, personalets sammensætning, lokalt forældresamarbejde, forældrenes deltagelse i hverdagen, lokalt samarbejde mellem frivillige og institutionen, information til/fra forældrene og anvendelse af institutionens økonomi.
Udover at fastlægge principper har bestyrelsen kompetence til bl.a. at: Være repræsenteret i ansættelsesudvalg, blive inddraget i de pædagogiske læreplaner, beslutte fællesaktiviteter for institutionens forældre, fastsætte åbne og lukketider således at den ugentlige åbningstid opfyldes, tage stilling til madordning efter kommunalbestyrelsens retningslinjer og blive inddraget i fastlæggelse af institutionens mission, vision og værdier.

I Daginstitutionen Buskelund valgte vi ny bestyrelse 1. august 2013 – dette skete på baggrund af et afslag fra ministeriet på vores ansøgning om at have en fællesbestyrelse med Buskelundskolen.

For at bibeholde et tæt samarbejde er der oprettet et samarbejdsforum mellem bestyrelsen i Daginstitutionen Buskelund og skolebestyrelsen på Buskelundskolen.

Læs mere om bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Forældrerepræsentanter:

Formand: Morten Johansen Skov (far til Lykke-My i Eventyrhuset), mjskov@hotmail.dk

Næstformand: Bjørn Pilgaard Johansson (far til Malthe på Gården), b@pijo.dk

Mikkel Møller Pedersen (far til Liva i vuggestuen), Mikkelmoller@msn.com

Jeanette Bæk Lauridsen (mor til Valde i Højen BH og Jonathan i vuggestuen), jeanette_baek@hotmail.com

Medarbejderrepræsentanter:

Maia Næstholdt Jensen (pædagog på Gården), maia_pjevs@hotmail.com

Henriette Hyrsting (pædagog Højen BH), Henriette.Hyrsting2@silkeborg.dk

Ledelse:

Kamma Jøhnke, kamma.johnke@silkeborg.dk

Suppleanter:

Christina Tind Sørensen (mor til My i Højen BH og Clara i vuggestuen), Ctind1@hotmail.com

Susanne Rohde Christensen (mor til Dicte i Højen BH og Emilie i vuggestuen), Susannerohdechristensen@gmail.com

I hver enhed, Eventyrhuset, Gården og Højen, er der valgt et afdelingsråd bestående af et antal forældre, der har til opgave at stå for det mere nære – herunder bl.a. at planlægge og arrangere forældrekaffe, sommerfest, legepladsdage og fotografering af børnene.

Afdelingsråd i Højen:

Helle Corvinius, mor til Laura

Charlotte Høj, mor til William

Bettina Sondrup, mor til Frida

Rikke Boe Kjeldsen, mor til Nikoline

Stine Bachmann Døssing, mor til Oscar

Christina Borgstrøm Madsen, mor til Lucas

Tanja Elkjær Weber, mor til Christoffer og Andreas

Afdelingsråd på Gården:

Sanne Bloch von Staffeldt, mor til Clara (Gården)

Dorte Bisballe Greve, mor til Benjamin (Gården)

Mette Villemann, mor til Jeppe (Gården)

Camilla Bech Nielsen, mor til Sander (Gården)

Afdelingsråd i Eventyrhuset

Mathilde Vinther, mor til Amalie (Eventyrhuset)

Camilla Christensen, mor til Emma C (Eventyrhuset)

Christina Ruby Hansen, mor til Gilbert (Eventyrhuset)

 

I Daginstitutionen Buskelund deltager bestyrelsen i et samarbejdsforum med skolebestyrelsen på Buskelundskolen.

Samarbejdsforum er limen, der binder os sammen.

I forummet samarbejdes der med den overordnede sammenhæng og arbejdet med at realisere ”Vision 0-18 – fra overgang til helhedssyn”.
Målet er gennem meningsfulde møder at skabe en sammenhæng i det pædagogiske arbejde med børnene i Buskelund.

I samarbejdsforummet vil vi berige og inspirere hinanden, ”forstyrre” hinanden og lade vore forskellige perspektiver (forældre, pædagoger, lærere) i 0-18 skabe dynamik i det pædagogiske arbejde med børnene.

Vi vil ligeledes sørge for kendskab til hinandens struktur og praksis og derved skabe ramme for gensidigt kendskab, kritisk sparring og udvikling.

Samarbejdsforummet tillægges følgende kompetencer:

Formulere visionen med blik for interne og eksterne mål og vilkår Beslutte og konkretisere indsatser hvert år, der understøtter visionen Drøfte og beslutte fælles indstillinger til kommunale henvendelser vedr. 0-18

Samarbejdsforummet har følgende opgaver:

Inspirere og udfordre parterne, følge op, evaluere og stille forslag til justering af konkrete indsatser, formulere succeskriterier.

Samarbejdsforummet består af de samlede medlemmer fra de to bestyrelser.

Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af institutionsleder, skoleleder og formændene for de to bestyrelser. Forretningsudvalget laver dagsorden til møderne i samarbejdsforummet og er ansvarlig for, at resultaterne fra møderne implementeres.

Samarbejdsforummet mødes minimum tre gange årligt i oktober, januar og maj.